KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
ÜNLÜ AKADEMİ DİŞ POLİKLİNİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ/HASTA AYDINLATMA METNİ

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ÜNLÜ AKADEMİ DİŞ POLİKLİNİĞİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”)tarafından hazırlanmıştır.

ÜNLÜ AKADEMİ DİŞ POLİKLİNİĞİ ANONİM ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Tarafımızca, , işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası/Pasaport

Numarası, İmza, Cinsiyet, Doğum Yeri/Tarihi, Medeni Hal, Anne/ Baba Adı

İletişim Verisi

Telefon Numarası, Fax Numarası, Adres, E-posta Adresi, Yakının Telefon Numarası

Finans Verisi

Tutar Bilgisi, Ödeme Tipi, Banka Hesap Bilgileri

Uyruk Verisi

Uyruk Bilgisi

Sağlık Verisi

Kan Grubu, Hastanın Şikayeti, İlaç Geçmişi,

Muayene Bulguları, Tanı/Teşhis, Planlanan

Tedavi, Bulaşıcı Hastalık Bilgisi, Diğer Sağlık

Bilgileri, Alerji Bilgisi, Kullandığı İlaç Bilgisi,

Ameliyat Geçmişi, Tedavi Geçmişi, Yapılan Sağlık

İşlemleri, İstirahat Edilecek Gün Sayısı, Radyolojik Tetkik Bilgisi

Özlük Verisi

Meslek, Sigorta Bilgisi, Sigorta Numarası, Alınan

Hizmet Bilgisi, İşlem Tarihi, Protokol No, Tedavi Olunan Tarih/Saat 

Görsel Ve İşitsel Verisi

Fotoğraf

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz; her koşulda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli açık ve hukuka uygun amaçlar için işlenecekleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, hasta kaydı oluşturularak tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanın planlaması, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Raporlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tanıtım amaçlı SMS gönderilmesi, Hizmetlerimiz karşılığının faturalandırılması, Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakatın sağlanması; Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edilebilmesi, Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme, Hasta memnuniyetinin ölçülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde sınırlı olarak işlenmektedir.  

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla: Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri, Türk Diş hekimleri Odası, Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler, Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile birinci derece akrabalarınıza KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle yukarıda belirtilen amaçlarla fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

  1. Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Talep İletme Yöntemi:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalayarak, şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle veya noter aracılığıyla SIRAKAPILAR MAH. 506 SK. NO:12 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ adresine yazılı olarak teslim/tebliğ edebilirsiniz ya da üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden veya Kayıtlı elektronik posta(KEP) adresiniz ile şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Değişiklikler: Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz uygun olacaktır. 

BİZE ULAŞIN

× WhatsApp